Матанга онион сайт ссылка matanga9webe

Owotudo

Специалист
Подтвержденный
Сообщения
343
Реакции
48
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.E

Ewajureg

Пассажир
Сообщения
98
Реакции
0
Матанга онион сайт ссылка matanga9webe
V po­dsta­te všet­ky da­ta­bá­zo­vé server­y MySQL, Po­stgreSQL aj MS SQL sú prib­liž­ne rov­na­ko nác­hyl­né k úto­kom ty­pu SQL In­jec­tion. No med­zi útoč­ník­mi jed­noz­nač­ne vy­hrá­va vďa­ka nie­koľ­kým roz­die­lom MS SQL server. Útoč­ník má uľah­če­nú prá­cu o to, že MS SQL server mu do­vo­lí spúš­ťať mul­ti-queries – viac prí­ka­zov od­de­le­ných ;. A ne­poc­hyb­ne aj vý­pi­som da­ta­bá­zy, kto­rá rea­gu­je na chyb­ne za­da­né prí­ka­zy veľ­mi dob­re.V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme upo­zor­ni­li na to, že ce­lý prob­lém SQL In­jec­tion spo­čí­va v neo­šet­re­ní '. Ma­li sme však na mys­li kon­krét­ne náš prík­lad, kto­rý sme uvied­li. V mno­hých reál­nych si­tuá­ciách vô­bec nej­de len o jed­no­duc­hú úvod­zov­ku, ale o kaž­dý vstup do da­ta­bá­zy. A ako te­raz uvi­dí­te, na to, aby sme zis­ti­li, či je webo­vá ap­li­ká­cia zra­ni­teľ­ná vo­či SQL In­jec­tion, sta­čí za­dať mies­to čís­la (in­te­ger) ne­ja­ký znak, nap­rík­lad b (char).Uká­že­me si kon­krét­nu ap­li­ká­ciu, kto­rá bu­de na spô­sob sys­té­mu, kto­rý po­dľa čís­la (in­te­ge­ra) náj­de v da­ta­bá­ze kon­krét­ny člá­nok a po­kú­si sa ho zob­ra­ziť.For­mu­lár zo sú­bo­ru in­dex.html:<form ac­tion="dbc_sql.php" met­hod="get">
<td><b>Vý­ber ka­te­gó­rie (od 1-12): </b></td>
<td> <in­put na­me="ka­te­go­ria" ty­pe="text" si­ze=100></td>
<td><in­put na­me="ak­cia" ty­pe="sub­mit" va­lue="Zob­raz"></td>
</form>Vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy a ta­buľ­ky:CREA­TE DA­TA­BA­SE clan­ky;CREA­TE TAB­LE tex­ty сайты (na­zov VAR­CHAR(100) NOT NULL, id INT NOT NULL
AUTO_IN­CRE­MENT, PRI­MA­RY KEY (id)); IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("No­ve server­y v pre­da­ji", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Anti­vi­ru­so­ve sys­te­my", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­daj no­te­boo­kov vzras­tol", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ako (jed­no­duc­ho) na Win­dows Vista", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Prog­ra­mo­va­nie v C++", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("In­sta­lo­va­nie a od­in­sta­lo­va­nie ova­da­cov na gra­fic­ke kar­ty", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Maximal­na kom­pri­ma­cia", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pre­vod su­bo­rov do MP3", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("MP3 preh­ra­va­ce bu­duc­nos­ti", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Vy­hla­da­va­nie in­for­ma­cii na webe", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Pi­se­me de­sia­ti­mi pr­sta­mi", id);
IN­SERT IN­TO tex­ty VA­LUES ("Ak­tua­li­ty zo sve­ta IT", id);Napl­ni­li sme da­ta­bá­zu 12 člán­ka­mi, kto­ré ma­jú in­dex od 1 do 12.Sú­bor db_sql.php:<?php
$pri­poj = mysql_con­nect('127.0.0.1:3306', 'root', 'hes­lo123');
mysql_se­lect_db("clan­ky", $pri­poj);if($ak­cia=="Zob­raz") {$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$re­sult = mysql_query($sql_p) or die(mysql_error());
mysql_clo­se($pri­poj);whi­le ($row = mysql_fetch_array($re­sult, MYSQL_NUM)) {ec­ho "<br>Zob­ra­ze­nie ka­te­go­rie č. <font co­lor=blue>".$row[1]." ".$row[0]." </font>.";
}
} el­se {
ec­ho "Chy­ba pa­ra­met­ru 'ak­cia'";
}
? > Po­znám­ka: V mno­hých do­ku­men­toch za­obe­ra­jú­cich sa SQL In­jec­tion sa vô­bec nes­po­mí­na roz­diel v prí­pa­de rôz­nych ty­pov zá­pi­sov kó­du PHP. Je roz­diel v SQL In­jec­tion, ak prog­ra­má­tor za­pí­še prí­kaz SQL nas­le­du­jú­ci­mi spô­sob­mi.$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = ".$ka­te­go­ria;
$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = $ka­te­go­ria";
$sql_p = "SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = '$ka­te­go­ria'";Roz­diel je v tom, že pri pr­vých dvoch spô­so­boch útoč­ník nev­kla­dá ' pred prí­kaz SQL, ale v tre­ťom prí­pa­de mu­sí.
My te­raz po­uži­je­me pr­vý spô­sob (tak ako vy­ze­rá vo vý­pi­se db_sql.php), kto­rý sa u prog­ra­má­to­rov vy­sky­tu­je naj­čas­tej­šie.
Ak útoč­ník chce zís­kať vý­pis všet­kých po­lo­žiek v da­ta­bá­ze, vlo­ží do po­líč­ka prí­kaz 1 or 1=1--.URL bu­de vy­ze­rať tak­to:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1 or 1=1-- &ak­cia=Zob­razA vý­sled­ný prí­kaz SQL
SE­LECT * FROM tex­ty WHE­RE id = 1 or 1=1--za­ko­men­to­va­ná časťDôj­de k vy­pí­sa­niu ob­sa­hu ce­lej da­ta­bá­zy. Ta­ké­to úto­ky mô­žu byť ne­bez­peč­né aj z po­hľa­du útoč­ní­ka, kto­rý chce za­hl­tiť server (útok DoS), pre­to­že útoč­ník po­sla­ním 1 or 1=1-- na cie­ľo­vý server pri­nú­ti pre­beh­núť ce­lú da­ta­bá­zu člán­kov a za­čať ich vy­pi­so­vať. V ta­kom prí­pa­de útoč­ník ne­pot­re­bu­je ani 1000 ov­lád­nu­tých (zom­bie) po­čí­ta­čov a zvlád­ne to aj so 100, po­dľa to­ho, koľ­ko server vy­dr­ží. Pred­stav­te si veľ­ké server­y, kto­ré ob­sa­hu­jú nie­koľ­ko ti­síc člán­kov + ob­ráz­ky vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.V prí­pa­de, že ta­buľ­ka v da­ta­bá­ze ob­sa­hu­je viac stĺpcov ako tá na­ša, s kto­rou pra­cu­je­me (tá ob­sa­hu­je dva stĺpce), mô­že ob­sa­ho­vať nap­rík­lad has­ho­va­né hes­lá po­uží­va­te­ľov, ha­cker chce dos­tať aj tie a mu­sí zis­tiť ná­zov ta­buľ­ky a stĺpcov. To sa mu mô­že po­da­riť nas­le­du­jú­cim kó­dom, kto­rý bu­de in­jek­to­vať.Zis­te­nie náz­vu ta­buľ­ky:
xyz AND 1=(SE­LECT COUNT(*) FROM po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky)--
spô­so­bí
Tab­le 'clan­ky.po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky' doesn't existHa­cker skú­ša rôz­ne náz­vy ta­bu­liek, kým neu­hád­ne ten správ­ny. To, že uhá­dol ná­zov ta­buľ­ky, zis­tí tým, že da­ta­bá­zo­vý server ne­vy­pí­sal chy­bo­vé hlá­se­nie.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=xyz++AND+1%3D%28SE­LECT+COUNT%28*%29+FROM+po­kus_omyl_na­zov_ta­bul­ky%29--++&ak­cia=Zob­razZis­te­nie náz­vu po­ľa (field), co­lumn ta­buľ­ky:
Xyz
Spô­so­bí
Un­known co­lumn 'xyz' in 'whe­re clau­se'Ta­kis­to aj tu mu­sí útoč­ník do­sad­zo­vať rôz­ne náz­vy stĺpcov, kým net­ra­fí ten správ­ny. Ak ha­cker do­sa­dí ná­zov stĺpca id, dôj­de k vy­pí­sa­niu ce­lé­ho ob­sa­hu da­ta­bá­zy.Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=id&ak­cia=Zob­razZis­te­nie po­čtu stĺpcov:
Ná­zov ta­buľ­ky mu­sí se­dieť, v tom­to prí­pa­de „tex­ty“:
1 AND(SE­LECT * FROM tex­ty ) = 1--
MySQL nám po­skyt­ne chy­bo­vý vý­pis.Ope­rand should con­tain 2 co­lumn(s)Ad­re­sa URL:
http://lo­cal­host/dbc_sql.php?ka­te­go­ria=1+AND%28SE­LECT+*+FROM+tex­ty+%29+%3D+1--&ak­cia=Zob­razÚtoč­ník väč­ši­nou expe­ri­men­tu­je. SQL In­jec­tion je je­den z naj­lep­ších prík­la­dov na to, aby prog­ra­má­tor, kto­rí sa bez­peč­nos­ti ne­ve­nu­je, po­cho­pil, na čo sú útoč­ní­ko­vi dob­ré zdro­jo­vé kó­dy ale­bo as­poň ma­lé frag­men­ty z nich. Pre­to­že nie­ke­dy je veľ­mi ťaž­ké zis­tiť náz­vy ta­bu­liek ale­bo stĺpcov. Nao­pak, ino­ke­dy nám ich sa­ma ap­li­ká­cia vy­pí­še ale­bo do­kon­ca ich útoč­ník uhád­ne na pr­výk­rát. Pre­to ta­buľ­ku s po­uží­va­teľ­mi ne­na­zý­vaj­te „uzi­va­te­lia“, ale nap­rík­lad „re­gis­tro­va­ni_uzi­va­te­lia_of_web_ap­pli­ca­tion“. Pred SQL In­jec­tion to sí­ce neoc­hrá­ni, ale as­poň útoč­ník ne­bu­de mať veľ­kú šan­cu, že sa mu po­da­rí uhád­nuť ná­zov ta­buľ­ky.Niek­to­ré ďal­šie mož­né vstu­py na na­ru­še­nie da­ta­bá­zy:id AND na­zov IS NOT NULL
id
id is not null
1 OR na­zov IS NOT NULL
3 OR id > 6
10 OR id < 6Mož­nos­tí je nao­zaj veľ­mi ve­ľa, a pre­to je ob­ra­na pro­ti SQL In­jec­tion ťaž­ká vte­dy, keď tre­ba ak­cep­to­vať aj špe­ciál­ne zna­ky (úvod­zov­ky atď.).Zá­ver
Kaž­do­pád­ne dob­re za­bez­pe­čiť webo­vú ap­li­ká­ciu pred všet­ký­mi zná­my­mi typ­mi úto­kov je veľ­mi ťaž­ké. Vy­ža­du­je сайт to ve­ľa ča­su pri tes­to­va­ní kon­krét­nej ap­li­ká­cie a, sa­moz­rej­me, aj po­uži­tie auto­ma­ti­zo­va­ných nás­tro­jov. A na­bu­dú­ce sa už mô­že­te te­šiť na da­ta­bá­zy po­sta­ve­né na MS SQL Server.Previous post ČR: BenQ i500 Smart LED projektor so systémom Android a bezdrôtovým prenosom Next post WWW hacking a obrana / 7. časťhacking seriál ochrana 6. castAko identifikovať hardvérové chyby smartfónov pomocou skrytých kódov MMIOsciloskop – užitočný pomocník pri oživovaní a opravách elektronikyMicro:bit / Námety na zaujímavé konštrukcie aj pre mladšie žiačky
 

Umiwiqy

Продвинутый юзер
Сообщения
43
Реакции
0
Наша команда приветствует вас на официальной статье сайте омг, если вы искали зеркала, ссылки, адреса, домены то вы находитесь там где нужно!Все официальные адреса сайта omgДля того чтобы всегда попадать только на официальные зеркала omg shop, вам необходимо вооружиться информацией. Прежде чем мы перейдем к списку доменов, мы хотим рассказать вам о важности знания настоящих ссылок, не секрет что существует масса различных паразитов нашего сайта. omg shop настолько огромный и всеобъятный, что только ленивый не сделал на него фейк, поэтому будьте осторожны и всегда перепроверяйте адреса по которым вы переходите, особенно при пополнении личного баланса биткоин. Ниже для вас опубликованы настоящие зеркала магазин наркотиков и нелегальных услуг:Также помимо различных фейков и мошенников, на криптомаркет запрещенки из-за своей популярности по всей России, часто пытается прикрыть роскомнадзор! Именно поэтому существую домены .onion, ведь в даркнете уже намного тяжелее властям вставлять нам палки в колеса. Попасть по такой ссылке на omg site, можно скачав Tor browser и скопировав ссылку в новоустановленный браузер - tor browser project. Поэтому в случай если какой-либо домен не доступен когда вы его пытаетесь посетить, возможно выдает ошибку или попросту белый экран, есть вероятность того что его прикрыли власти или же мы сражаемся с очередной ДДОС-атакой, в такие моменты лучше всего ипользовать tor omg и использовать onion links:Немного о omg shopomg shop - это крупнейший черный криптомаркет, где работает огромное количество продавцов и с каждым днем всё больше и больше покупателей. Всвязи со спецевичностью товара, многие клиенты переживают о своих личных данных и средствах, но команда проекта omg создала двухфакторное шифрование данных аккаунтов, которая предотвратит любую попытку взлома.
Сервисы магазина запрещенки постоянно совершенствуются и набираются опыта, наш магазин растет и товар с каждым днем пополняется новыми видами услуг и наркотиков. Наша команда тщательно следит за качеством продаваемого товара путем покупки у случайно выбранных продавцов их услуг, все проверяется и проводится анализ, все магазины с недопустимой нормой качества - удаляются из omg site!Также есть необходимость сохранить к себе в браузер настоящие ссылки гидры, чтобы иметь возможность всегда попасть в ваш любимый магазин.Если вы нуждаетесь в большей информации, то мы рекомендуем вам посетить различные статьи посвещенные часто задаваемым вопросам. Перейти к мануалам. На сайте полным-полно различных статей, вам лишь необходимо найти ту что вам нужно, на официальном сайте присутствуют много статей, вы можете получить информацию от того как зайти на гидру онион до того как совершить первую покупку на гидре.После того как вы стали чуть умнее и научилсь пользовать тор гидрой, мы хотим пожелать вам приятных покупок и хорошоге времяприпровождения, не попадайтесь в руки мошенникам и перепроверяйте все линки по которым вы переходите, всего хорошего!Теги:чёрный магазин, наркомаркет, официальные адреса омг, как зайти на онион гидру
Матанга онион сайт ссылка matanga9webe
 
W

Wehal

Юзер
Сообщения
71
Реакции
2
Безопасность Госрегулирование Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы ТехникаНемецкие силовики остановили деятельность «Гидры» - самого известного русскоязычного даркнет-магазина по продаже наркотиков. Они выключили его серверы в Германии и изъяли крупную сумму в биткоинах. Расследование против «Гидры» длилось с августа 2021 г. при участии властей США.Немцы победили русскую «Гидру»Немецкие правоохранительные органы сообщили о закрытии сети серверов русскоязычного даркнет-маркета omg, расположенной на территории Германии. Разгромить сервис удалось специалистам Федерального управления уголовной полиции Германии.omg представляет собой крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками. В российском сегменте интернета он широко известен под названием «ОМГ».Отключив серверы маркета, немецкие силовики также изъяли и крупную сумму в криптовалюте. По информации Управления, было конфисковано 543 биткоина. На 15:00 5 апреля 2022 г. по Москве это составляло около $25,347 млн (данные CoinDesk).Вернется ли «ОМГ» к работе после сокрушительного удара Германии, пока неизвестноПо данным следствия, «ОМГ» была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. За один только 2020 г. через нее были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 миллиарда евро. Часть денег «ОМГ» и ее пользователи выводили через специализированные криптообменники для отмывания криминальных денег, в том числе и через российский SUEX. Он был основан в 2018 г., и к сентябрю 2021 г. через него прошло более $20 млн от «Гидры». В сентябре 2021 г. Минфин США ввело против него санкции.Без немецких серверов «ОМГ» не живетВ операции против «Гидры» также принимали участие сотрудники Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне и Центрального управления Германии по борьбе с интернет-преступностью. На момент публикации материала не было известно, есть ли в распоряжении «Гидры» сеть серверов за пределами Германии, однако немецкие силовики утверждают, что их действия привели к полной остановке работы ресурса.По информации Telegram-канала Baza, доступ к ресурсу в даркнете действительно закрыт. Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техническими работами.США и Германия объединилисьОперация немецких силовиков – это итог расследования Германии, инициированного в августе 2021 г. Другими словами, на уничтожение столь крупного ресурса им потребовалось всего восемь месяцев.«Заглушка» на даркнет-сайте «Гидры»Однако нельзя не отметить, что в расследовании принимали участие и некоторые органы власти США. Это подтвердили представители Федерального управления уголовной полиции Германии, но как именно американская сторона повлияла на ход расследования, и кем именно она была представлена, они уточнять не стали.В итоге, после закрытия «Гидры» немецкие силовики приступили к следующей фазе операции. Они пытаются вычислить операторов и администраторов ресурса, чтобы предъявить им обвинения в распространении наркотиков и отмывании денег. На 5 марта 2022 г. их личности установлены не были.Пользователи под угрозой деанонимизацииКак показало германо-американское расследование, «ОМГ» функционировала в течение как минимум семи лет. Ресурс был доступен через сеть Tor, по меньшей мере, с 2015 г. и занимался не только посредничеством при продаже наркотиков.Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуреБезопасностьЧерез этот даркнет-сайт также велась продажа персональных данных и поддельных документов, говорится в сообщении немецких силовиков. В ходе расследования выяснилось, что на «Гидре» было зарегистрировано свыше 17 млн пользователей со всего земного шара. Продавцов тоже было немало – более 19 тыс.Пока неясно, смогли ли следователи получить доступ к информации, способной указать им на реальных владельцев пользовательских профилей на «Гидре».Из даркнета уходят крупнейшие игрокиЗакрытие «Гидры» стало третьим ощутимым ударом по даркнету с начала 2022 г. «Темная сторона» всемирной Паутины постепенно лишается действительно крупных представителей.В январе 2022 г. работу прекратил рынок Monopoly Market, торгующий наркотиками. В том же месяце о своем закрытии объявил даркнет-ресурс UniCC, занимавшийся продажей ворованных кредитных карт. На момент выхода из бизнеса он контролировал 30% рынка краденных карт в даркнете.Но, в отличие от «Гидры», UniCC закрылся не из-за действий властей. Владельцы заявили, что просто устали заниматься всем этим (проект был основан в 2013 г.), и что они просто «уже немолоды». Однако у аналитиков иная точка зрения. Они полагают, что создатели боялись преследования властей и хотели сбежать со средствами пользователей.Давление властей – весьма вероятная причина закрытия UniCC. В течение всего 2021 г. из-за него даркнет лишился целого ряда ресурсов. Например, в июне 2021 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Румынии добилось закрытия веб-магазина Slipp, торгующего украденными учетными данными.В октябре 2021 г. прекратил существование проект White House Market, вдохновленный культовым сериалом «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Как и «ОМГ», он был связан с продажей запрещенных веществ.Эльяс Касми

 

Esete

Юзер
Сообщения
79
Реакции
22
Ссылка на ОМГ сайт зеркало – omg2web.cmСсылка на ОМГ через Tor: omgrulqno4hoio.onionВ одной из прошлых статей мы уже касались темы теневого интернета и браузера TOR.Сегодня предлагаю Вам для озакомления список TOR сайтов.1) Нелегальные товары:*Техника и электроника*Оружиеhttp://pwoah7foa6au2pul.onion/challenge.php (самый известный зарубежный маркет, оружие, наркотики, кардинг)http://germanyhusicaysx.onion (немецкий язык)http://5xxqhn7qbtug7cag.onion (англ.известный маркет)*Поддельные документыhttp://fightckxiykml2xu.onion (Продажа цифровых документов для прохождения проверок (англ.))*Валюта Поддельнаяhttp://cfactoryxecooa6l.onion (разные валюты)*Прочие торговые площадкиhttp://golddig65dfkenb4.onion (золото, бриллианты)http://slpwlkryjujyjhct.onion (магазин лунатик’а)http://rrydrab7aba7hilt.onion (скупка информации)http://pekarmarkfovqvlm.onion (покупка доступов к сайтам)http://chbetteratd6wskq.onion (проверка платная на развод)http://market7ow7cuw2hz.onion (создать свой магазин)http://mystorea4mbkgt76.onion/online-store.php(создать свой магазин)*Найм специалистовhttp://jymkf7sx7cldgsbl.onion (создание .лук-сайтов)http://deagles4ioy2rvkj.onion (киллеров услуги)http://face5njvqswhm7gf.onion (взлом аккаунтов фейсбука)http://tordoxov3jitflky.onion (продажа личной информации)2) Поисковики(без цензуры, ищите что угодно)http://hss3uro2hsxfogfq.onion (не зло)http://grams7enufi7jmdl.onion (грамм. Поиск по нарко-площадкам)3) Книги(как русские, так и иноязычные)http://flibustahezeous3.onion (самая известная в России-Флибуста)http://c3jemx2ube5v5zpg.onion (радикальные книги (англ.))4) Лолиhttp://es2adizg32j3kob5.onion (список сайто)http://rupedoszuuqmn6pq.onion (русский форум. Для доступа надо написать одно сообщение)http://secretm4kzczrect.onion (тайный город. Для доступа надо 50мб залить видео)http://mkingdompdzmk7e3.onion (крупнейший англоязычный ресурс)http://ruspedozvvlpdacl.onion (русский чат)http://prjadetzgebvdmb6.onion (англ чат)http://chatjbbxxotrumic.onion (англ чат)http://talk.fatal.ru/cgi-bin/chat/chat.cgi (русский чат в клирнете. Смотреть только с использованием средств анонимизации!)5)Веществаhttp://xuytcbrwbxbxwnbu.onion (зеркало РуТОР’а)http://rusilkusru6f57uw.onion (русский Силкроад. Крайне не рекомендую. )http://wayawaytcl3k66fl.onion (сайт wayaway, древнейший драг-форум)http://rashadowwxave5qp.onion (сыпь, там еще много чего)http://ramp5bb7v2abm34a.onion (РАМП, в представлении не нуждается. Нужен ЯШ. )http://rampshop72lq6kp6.onion (моменталки от РАМПа)http://playboyb2af45y45.onion (проверенные моменталки)http://dagtsgoob3swe52h.onion (информация по веществам)6) Снафф и жесть(форумы все на английском, но на некоторых есть русские ветки)http://hurtmehpneqdprmj.onion (форум, посвященный насилию)http://6php2xx6vczbmgcr.onion (насилие, жесть)http://oxwugzccvk3dk6tj.onion/gore/index.html (борда с жестью)http://chatlistea3zbsck.onion/c/gore (чат с жестью)7) Кардингhttp://wp3whcaptukkyx5i.onion (кардинг-форум русский. Есть Активность)http://crdclub4wraumez4.onion (старый англоязычный кардинг-форум)http://kickassugvgoftuk.onion (англ форум)http://qzbkwswfv5k2oj5d.onion (кардинг и хакерство)http://fbcy5ylyoeqzqzcr.onion (то же самое)http://omertavzkmsn6tp6.onion (англоязычный кардинг-форум)*Площадки, на которых присутствуют ветки по кардингуhttp://pwoah7foa6au2pul.onion/challenge.php (Alphabay рынка. Англоязычная площадка о кардинге, наркотиках и оружию)http://chatslf537c7qa6k.onion (под рынок. Язык-английскийhttp://ccxdnvotswsk2c3f.onion (экипаж-карты клон. Кардинг)http://plasticsq3ltusuo.onion (пластик Маркет. англоязычный.Банковские карты и счета)http://dumpsmayvypalee7.onion (карточки. английский)http://platypus77f3ujfw.onion (для счета Палки)8) Биткоиныhttp://wallettof7cfadq6.onion (Биткоин-кошелек (англ.) со встроенным миксером)http://burgerfroz4jrjwt.onion (старейший биткоин-миксер)http://24xbtc424rgg5zah.onion (покупка-продажа криптовалюи)9) Прочее*Хостингиhttp://freedomsct2bsqtn.onion (легендарный свободу хостинг)http://pic2torqdbtzkasl.onion (pic2tor-Целых два месяца хранения файлов.Чётко)https://postimage.org (клирнет-хостинг без ограничений по времени)*Зеркала сайтовhttp://uj3wazyk5u4hnvtk.onion (известный торрент тоже)*Почты и общениеhttp://torbox3uiot6wchz.onion (ТорБокс-самый известный почтовый ящик)http://bah37war75xzkpla.onion (ящик-анонимное общение. Шифруется)http://enotegggr635n4lw.onion (сообщения одноразовые)*Форумыhttp://lwplxqzvmgu43uff.onion (Рунион-старейший форум, работает с 2012 года. Дел с ними иметь не советую, но почитать можно.)http://exoduockgfq3ikf7.onion (хакеры. Можно скачать троян и взломать вк одноклассницы)http://kdrcxean24rxglcy.onion (скрытые Ответы. Можно задать вопрос)http://answerstedhctbek.onion (те же ответы, только на английском)http://fantomwf4luxar7u.onion(форум Фантом. для настоящих параноиков)http://vvvvvvvv766nz273.onion (Национал-социалисты и расисты)http://satforumtmmmniae.onion (подлодка. Форум спутниковых пиратов)http://steplaf3p2u4e7pg.onion (стена плача)http://secretsxsrvlpawm.onion (прочитать/написать секреты)http://onelonhoourmypmh.onion (анонимные русские блоги без цензуры)http://oxwugzccvk3dk6tj.onion (чан крупнейший)http://npdaaf3s3f2xrmlo.onion (клон твиттера)http://torpress2sarn7xw.onion(создай свой блог)Администрация сайта www.gadgetman35.ru не несет ответственности за последствия посещения данных ресурсов.Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в соц. сетях.
 

Ufiji

Юзер
Сообщения
92
Реакции
13
K dispozici je ubytovací zařízení hotelového typu s kapacitou 51 lůžek. K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Všechny pokoje mají kompletní sociální zařízení. Ubytování lze objednat telefonicky nebo e-mailem. Recepce se nachází v prostorách restaurace.Kromě mimořádně hezké lokality je kemp vyhledáván i pro jeho situování v blízkosti hlavního města a dopravních spojů s centrem města. K dispozici jsou veškeré služby (přípojky pro karavany, pračky, dřezy, separátní výlevka, internet, restaurace, venkovní letní kruhový bar, klubovna, dětský koutek, dětský bazén, přístaviště lodí, vstup do jezera).V přilehlé části ubytovacího zařízení se nachází restaurace s kapacitou 30 míst k sezení s vlastní zastřešenou terasou a výhledem na přehradní jezero. Přímo u Vltavy stojí kruhový bar, který nabízí během slunných letních dní skvělé občerstvení.
 
O

Ozixowaf

Юзер
Сообщения
93
Реакции
23
Что делать, если сайт ОМГ Онион даже по ссылке http://omgruzxpnew4af.onion/ не работает? Данный вопрос беспокоит многих пользователей темной сети, которые впервые столкнулись с проблемой.Многие пользователи наверняка заметили, что при входе в Телеграм в тематические группы полностью отсутствуют ссылки на сайт omg. Тут есть одно простое рациональное объяснение – Telegram является мессенджером, который активно банит сообщества, где алгоритм системы вычисляет запросы или подпись, где упоминается всем известная «трехглавая».Не стоит исключать то, что такие группы или страницы отдельных «персонажей» попросту попадают под бан системы (если группы и их страницы находятся в открытом доступе, а не закрытом). Если с настоящей ссылкой на гидру все понятно, то, как быть, если она не работает и где найти альтернативные ссылки зеркал Гидры, чтобы получить доступ к сайту? Давайте разбираться по порядку.Про фишинг мы уже упоминать не будем, так как о нем уже написано немало статей. Укажем лишь главную мысль – не стоит искать через простые браузеры на обычных сайтах рунета ссылки на зеркала Гидры! Их там нет! Доверяйте проверенным ресурсам, работающим в onion сети, где вероятность найти сайты с достоверной информацией в разы больше.В чаты различных форумов и социальных сетей в поисках зеркал Гидры писать также бесполезно. Даже если ссылку вам вышлют, вы, как и отправитель, моментально схватите бан и будете заблокированы на длительное время «без права переписки».Итак, чтобы ответить на вопрос – где взять зеркала Гидры, предлагаем обратить внимание на два проверенных источника:SafeKlad.com – ресурс, где представлено множество ссылок на зеркала и оригинальную Гидру. Также, здесь можно найти массу полезной информации, вплоть до карты мусорских патрулей;http://alexmyworkmq6dqgmtrngire7kjliflprv2o5fsqj6yvj7i4fxrz7oyd.onion – еще один ресурс, где можно найти ссылки зеркал omg.Зеркала Гидры – вообще уникальное явление. Все дело в том, что они будут активны даже в случае массированной DDoS-атаки. Все что нужно, это скопировать зеркало, вставить в поисковую строку и войти на сайт.Говорим про самый надежный источник, где можно скопировать ссылки на ГидруТеперь поговорим про самый надежный источник ссылок на зеркала Гидры – официальный сайт ОМГ. Да, именно тут можно на 100% найти надежные, проверенные, не фишинговые зеркала, которые будут работать в любом случае.Всего, их представлено больше десяти. Они расположены на главной странице сайта – достаточно немножко пролистать ее вниз, и вы увидите большой блок с ними прямо посередине. Рекомендуется скопировать их в отдельный файл, чтобы они всегда были под рукой.Стоит обратить внимание на тот факт, что все представленные ссылки имеют приставку .onion – это значит, что войти на Гидру с ними можно только через Тор-браузер. Ни одна из них не будет работать в рунете.Напоследок скажем о том, что работать с зеркалами даже с предложенных нами источников следует осторожно – никто не гарантирует, что фишеры не скопируют партнерские сайты и не выставят их как «оригинал» с «левыми» ссылками на мошеннические ресурсы. Если у вас появились сомнения, лучше лишний раз не рисковать при входе на ОМГ Онион.omg - крупнейшая площадка в мире. Крупнейшая площадка для магазинов с автопродажей товаров.ОМГ онион ссылка позволит пользователю посетить крупнейшую торговую площадку на территории РФ и стран СНГCopyright @ 2015-2020 omg ONION.
 
Сверху Снизу